shutterstock_505319089

מהם שלבי התקנת המערכת הסולארית

  1. פגישה והתאמה אישית של המערכת הסולארית המתאימה עבורך – בפגישה זו תפגוש את המומחה הסולארי מטעם רב בריח אנרגיה. בפגישה זו נתאים עבורך את הפתרון הייחודי והמתאים עבורך כנגזרת של שטח הגג, מפנה הגג (הכיוונים אליהם הוא פונה), הצללות, גודל החיבור הקיים וכו'.
    המומחה הסולארי יהיה לאחר מכן זמין עבורך לכל שאלה שתתעורר
  2. הגשת בקשה לשילוב המערכת ברשת החשמל – חתימה על כל המסמכים הדרושים לצורך שילוב המתקן ברשת החשמל ומחויבות חברת החשמל כלפיך כיצרן חשמל סולארי. בקשה זו מכונה גם בקשת PV (Photo-Voltaic).
    כמו כן, יוכנו גם תוכניות מפורטות להעמדת הפנלים על הגג, לרבות מיקום הממיר, התיחסות למערכות קיימות על הגג (דוד שמש, מיזוג וכדו')
  3. התקנת המערכת הסולארית – לאחר קבלת אישור ה-PV תתואם איתך התקנת המערכת הסולארית על הגג ברשותך. ההתקנה אורכת ימים ספורים (כתלות כמובן בגודל הגג) ומבוצעת ע"י צוותים מיומנים.
  4. חיבור המערכת לרשת החשמל – לאחר ההתקנה מתואמת בדיקה ע"י בודק מוסמך מטעם חברת החשמל, ולאחר אישור בטיחות המערכת והתאמתה לתוכניות ודרישת הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, המערכת מחוברת לחשמל ואתה מתחיל להיות צרן חשמל פרטי, המספק חשמל ומרויח כדרך קבע מהכנסה פאסיבית משמעותית.